کد ۷۱۰/۱ تاپ ویسکوز در ۶ رنگ ازسایز ۴۰ تا ۴۸

تومان۰